Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie działalności aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego,
 • nadzór nad obrotem, przechowywaniem i zabezpieczaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1,
 • kontrolowanie warunków lokalowych nadzorowanych jednostek,
 • pobieranie prób produktów leczniczych do badań jakościowych,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji na podstawie przeprowadzonych kontroli,
 • kontrolowanie uprawień zawodowych pracowników nadzorowanych jednostek.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca terenowo – biurowa,
  praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli,
  praca wymagająca sprawności obu rąk,
  praca wymagająca szczególnej koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
  pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze, dostęp do budynku – windy/podjazd, na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych
  urząd nie posiada samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wiedza fachowa z dziedziny farmacji

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera – pakietu MS Office oraz Internetu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata, że on oraz żadna osoba z jego najbliższej rodziny nie wykonują działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi Inspekcji Farmaceutycznej

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  z dopiskiem „oferta pracy- inspektor farmaceutyczny”

Inne informacje:

  Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie www.bip.wif-olsztyn.pl w ciągu 1 tygodnia po upływie terminu składania ofert. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Istnieje również możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895232206. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.