Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • do spraw nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym
 • Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • województwo zachodniopomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie działalność placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (kontrole planowe, sprawdzające i doraźne).
 • Pobieranie próby produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych do badań jakościowych.
 • Kontrolowanie obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat. I
 • Kontrolowanie reklamy produktów leczniczych.
 • Opiniowanie przydatność lokalu na lokal apteki, apteki szpitalnej i placówki pozaaptecznej
 • Wyjaśnianie doraźne skargi i interwencje klientów i pacjentów podległych placówek
 • Prowadzenie dokumentację w zakresie kontrolowanych jednostek
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częste wyjazdy praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli, praca wymagająca sprawności obu rąk; praca wymagająca szczególnej koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu.
  Budynek, w którym mieści się siedziba inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Lokal inspektoratu położony jest na 2 piętrze

  Inne
  Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca w godzinach od 7:30 do 15:30

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego – wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty w aptece lub hurtowni
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu farmaceuty
  • znajomośc przepisów prawa farmaceutycznego
  • znajomośc przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • wiedza fachowa z dziedziny farmacji
  • czynne prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office i Internetu
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • specjalizacja w zakresie farmacji aptecznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komplet dokumentów proszę złożyć (przesłać) w zaklejonej kopercie na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Wały Chrobrego 4/pok 150
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem na kopercie

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. SZCZECIN 91 4210770
  KOSZALIN 94 342 72 11