Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli obrotu i warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w placówkach podległych Inspekcji,
 • pobieranie leków do badań jakościowych i ilościowych,
 • ocena lokali przeznaczony na aptekę, punkt apteczny, placówkę obrotu pozaaptecznego,
 • zabezpieczanie przeterminowanych śr. odurzających, substancji psychotropowych i prekursoró kategorii 1, wydawanie zgód na ich posiadanie,
 • prowadzenie postępowań wyjasniających w przypadku zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
 • prowadzenie postępowań wyjasniających w sprawie skarg i wniosków związanych z przestrzeganiem przepisów Prawa farmaceutycznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – delegacje służbowe
  – praca w kontrolowanej placówce
  – praca w siedzibie Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, z dostępem do światła dziennego,
  -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
  -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, dojazdy do kontrolowanych placówek, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin.
  – praca w kontrolowanej placówce w warunkach tej placówki.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomośc ustawy Prawo farmaceutyczne i aktów wykonawczych
  • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i aktów wykonawczych
  • umiejętność obsługi komputera
  • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław z dopiskiem „inspektor farmaceutyczny”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-69-75.