Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • Komórka ds. Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
  ul. Szwedzka 5
  33-300 Nowy Sącz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Sącz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz sporządzanie protokołów i szkiców z tych czynności
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Kpa i Prawo budowlone
 • redagowanie pism w prowadzonych sprawach oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięc administracyjnych
 • gromadzenie materiału dowodowego w prowadzonych sprawach
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do składnicy akt
 • przyjmowanie stron

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu – wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, kontakt ze stronami.
  Praca poza siedzibą Inspektoratu – czynności kontrolne na terenie miasta Nowego Sącza.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na I piętrze budynku w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla
  potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia pracy to komputer (praca powyżej 4 godzin/dobę), narzędzia pomiarowe, samochód na wyposażeniu Inspektoratu nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Praca w terenie na wysokości powyżej 3 metrów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  • znajomość przepisów Kpa

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu budowlanym
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w przygotowywaniu projektów pism w postępowaniach administracyjnych
 • duża odporność na stres i sytuacje konfliktowe
 • spokojna i zrównoważona osobowość
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego oraz podstawowego oprogramowania (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • umiejętność analitycznego myślenia komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień budowlanych
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Szwedzka 5
  33-300 Nowy Sącz

Inne informacje:

  Wynagrodzenie brutto ok. 2 100,00 zł