Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • współpraca w przygotowywaniu projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości inspektora powiatowego
 • prowadzenie postępowań w zakresie zażaleń, odwołań, rozpatrywania skarg w sprawach pozwoleń na budowę, użytkowania oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
 • sprawowanie nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w biurze, praca w terenie, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe średnie lub wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub samorządowej ( w szczególności w Nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno – budowlanej )
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • znajomość KPA i Prawa budowlanego
  • komunikatywność, zdolności analityczne
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie
 • kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Narutowicza 7/9 POK. 318
  90-117 Łódź

Inne informacje:


  pinb@lodzkiwschodni.pl

  lub telefonicznie: 042 632-78-81