Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pabianicka 34
  97-400 Bełchatów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bełchatów
 • ul. Pabianicka 34
  97-400 Bełchatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie kontroli obiektów użytkowanych
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywanie skarg
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie (udział w kontrolach), praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu znajduje się na parterze z toaletę na I piętrze; praca z komputerem około 4 godzin dzienne przyjęcia interesantów, udzielanie częstych informacji telefonicznych

  Inne
  Wymagana odporność na stres, cierpliwość

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kaandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Pabianicka 34
  97-400 Bełchatów

  w zaklejonej kopercie z adnotacją „nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego”.
  Decyduje data wpływu do Inspektoratu

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.