Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Zygmunta Augusta 16
  85-082 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli budów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych administracyjnych i wydawanie stosownych decyzji administracyjnych i postanowień,
 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt spraw załatwianych w inspektoracie,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli obiektów i innych sprawozdań wynikających z działalności inspektoratu,
 • współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej i innymi organami oraz instytucjami związanymi z działalnością wynikającą z ustawy Prawo budowlane

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • prowadzenie samochodu służbowego, praca w terenie, praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • zmienne warunki atmosferyczne przy pracy w terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne, administracyjne, prawne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • znajomość podstawowych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi
  • czynne prawo jazdy kat B
  • umiejętność obsługi komputera – programy biurowe
  • samodzielność pracy i odpowiedzialność oraz komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • staż pracy w organach administracji budowlanej
 • pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Zygmunta Augusta 16
  85-082 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego”