Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ciechanów
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa administracyjna Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • Obsługa administracyjna Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 • Współudział w działaniach inspekcyjno-kontrolnych w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych ze „zgłoszeniem”, zatwierdzonym projektem budowlanym i projektem zagospodarowania działki /terenu/ i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, z przepisami prawa budowlanego
 • Sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień budowlanych /stwierdzeń/ do pełnienia tych funkcji
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zadań należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, określonych ustawą Prawo Budowlane
 • Przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Charakter pracy polega na przyjmowaniu interesantów,wyjazdach w teren,sprawdzaniu kompletności i poprawności składanych dokumentów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku znajduje się winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe techniczne mgr inż. budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego
  • umiejętność obsługi komputera /środowisko Windows
  • posiadanie obywatelstwa polskiego

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane /mile widziane/
 • prawo jazdy
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • umiejętność prawidłowej organizacji pracy
 • samodzielność
 • operatywność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień budowlanych, jeśli posiada

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  17 Stycznia 7 pok. 316
  06-400 Ciechanów

  Dokumenty proszę składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem nabór na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.