Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Plac Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gryfice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny powstania katastrofy budowlanej,
 • opracowywanie projektów i planów inspekcji budów, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwego Powiatowego Inspektora,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, prowadzenie wymaganych rejestrów,
 • zakewnienie właściwego obiegu dokumentów, wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, praca w terenie, wysiłek umysłowy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych – przy wejściu głównym, umożliwiający dostanie się na parter budynku. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych jedynie na parterze budynku. Stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze, na którym nie ma dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych, budynek wyposażony jest w windę. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka, skaner), fax. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne z temperaturą w pomieszczeniu nie mniej niż 18 stopni Celsjusza, z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane z uprawnieniami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera w środkowisku Windows (Word, Excel),
  • wysoka kultura osobista,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy samodzielnie oraz w zespole, odporność na stres,
 • komunikatywność, dokładność, skrupulatność, sumienność i rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Pl. Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice

  z dopiskiem: PINB inspektor nadzoru budowlanego

Inne informacje:


  Liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu do Inspektoratu (w przypadku składania dokumentów osobiście – pok. 403, sekretariat Inspektoratu). Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty przesłane drogą elektroniczną, faksem, otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dopuszcza się tylko kserokopie dokumentów, za wyjątkiem oświadczeń, które powinny być podpisane własnoręcznie.
  Do składania aplikacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Termin rozpoczęcia pracy: od 01 czerwca 2016 r.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91/384-57-81.