Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław


Miejsce wykonywania pracy:

 • Inowrocław
 • i teren powiatu inowrocławskiego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • dokonywanie kontroli istniejących budowli, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi;
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych;
 • opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli;
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • reprezentacja urzędu,
  wyjazdy służbowe na terenie powiatu inowrocławskiego, w tym przeprowadzanie kontroli i oględzin.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
  obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
  większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
  bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i schodołaz.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie;
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia prawa jazdy;

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  III piętro, pok. 302
  z dopiskiem „oferta pracy”
Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Oferty otrzymane w formie elektronicznej, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
  W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydatki/kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.