Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Piastowska 9
  78-100 Kołobrzeg

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kołobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych wraz ze sporządzaniem protokołów kontroli
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych
 • prowadzenie biura podawczego inspektoratu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej na terenie powiatu kołobrzeskiego, praca przy komputerze, jazda samochodem służbowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na 2 pietrze budynku, brak windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia pracy – komputer, samochód służbowy będący na wyposażeniu inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego, kpa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • biegła obsługa komputera
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów o służbie cywilnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  15-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Piastowska 9
  78-100 Kołobrzeg
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Piastowska 9
  78-100 Kołobrzeg