Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw kontroli i przestrzegania prawa budowlanego oraz przygotowywania decyzji administracyjnych i postanowień
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce – Powiat ziemski

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce
  ul. Szpitalna 2
  07-410 Ostrołęka

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrołęka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie kontrolo stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, w tym kontrole budów i obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • a) praca biurowa przy monitorze ekranowym
  b) praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne
  c) korzystanie z samochodu służbowego
  d) system pracy jednozmianowej
  e) stres związany z obsługą klienta

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – praca na wysokościach (w trakcie kontroli)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe – wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość wykonywania realizowanych zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Szpitalna 2
  07-410 Ostrołęka
  Pokój nr 16

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce ul. Szpitalna 2 w terminie do dnia 15 grudnia 2015r.
  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (029) 764 31 42