Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. 3 Maja 51
  07-300 Ostrów Mazowiecka

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrów Mazowiecka
 • Ostrów Mazowiecka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa Budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo Budowlane

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w urzędzie
  – kontrola robót budowlanych oraz kontrola
  utrzymania obiektów budowlanych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze
  – praca w terenie
  – obsługa samochodu służbowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa ogólnego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie
  • znajomość przepisów prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
  • praca na komputerze
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień budowlanych
 • zaświadczenie o stanie zdrowia

Termin składania dokumentów:

  20-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  3 Maja 51/11
  07-300 Ostrów mazowiecka

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod
  nr.tel. (029)6457135
  Klienci zakwalifikowani zostaną poinformowani
  telefonicznie.
  Dokumenty złożone w ofercie zostaną zniszczone w
  przypadku nie skorzystania z oferty.