Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości organu I instancji
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Śródmiejska 20/2
  64-920 Piła

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych
 • przeprowadzanie czynności związanych z zakończeniem budowy
 • prowadzenie postępowań naprawczych i legalizacyjnych
 • prowadzenie postępowań w sprawie stanu technicznego użytkowania obiektów
 • rozpatrywanie i wyjaśnianie skarg i wniosków
 • realizowanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca też poza siedzibą urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • siedziba Inspektoratu znajduje się na drugim piętrze w budynku bez windy
  Inne
  kontakt z klientem zewnętrznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Śródmiejska 20/2
  64-920 Piła

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.