Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu – powiat ziemski 26-600 Radom ul. Domagalskiego 7

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań kontrolno- inspekcyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, w tym kontrola budów i obiektów budowlanych
 • prowadzenie spraw dotyczących pozwoleń na użytkowanie, stanu technicznego obiektów, katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy prawo budowlane zastrzeżonych do właściwości PINB

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługa petentów, praca wymagająca przemieszczania się między piętrami i pokojami, oraz praca poza siedzibą urzędu w terenie – na wysokości powyżej 3metrów, dokonywanie oględzin, kontroli związane z tym wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, oraz bariery architektoniczne związane z koniecznością kontroli obiektów budowlanych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w nadzorze budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz kpa i postępowania egzekucyjnego w administracji
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej szczególnie w nadzorze budowlanym lub adm. architektoniczno-budowl.
 • odporność na stres
 • komunikatywność, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  21-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu – powiat ziemski
  Domagalskiego 7
  26-600 Radom

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora” Decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
  Oferty otrzymane po terminie, niekompletne i niepodpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (48) 3815065 , w godzinach od 8:00 do 15:00