Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wały J. Dąbrowskiego 2
  63-900 Rawicz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rawicz
 • Teren powiatu rawickiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektow decyzji i postanowień administracyjnych oraz pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • kontrolowanie zgodności wykonywanie robót budowlanych z przepisami, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • kontrolowanie wywiązywania się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do ustawy, związanych z właściwym utrzymywaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych,
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych oraz pozostałych kontroli poprzedzajacych udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 290)
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • nakładanie grzywny w postacci mandatu karnego w celu ukarania osób, które dopuściły się wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego,
 • sporządzanie sprawozdań dot. działalności Inspektoratu oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze.
  Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne.

  Inne
  Siedziba urzędu znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest tylko do parteru budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane wykonawcze lub projektowe co najmniej w ograniczonym zakresie,
  • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postepowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność i umiejętność rozmów z petentami,
  • wysoka kultura osobista,
  • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy,
  • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wały J. Dąbrowskiego 2
  63-900 Rawicz

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminierozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Tel. 65 546 47 83