Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sandomierz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenie powiatu sandomierskiego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa oraz praca w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze w biurze oraz praca w terenie związana z kontrolą budów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa budowlanego,
  • znajomość przepisów kpa oraz przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • znajomość pracy biurowej,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane,
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz

Inne informacje: