Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw inspekcji i kontroli oraz orzecznictwa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
  ul. E. Orzeszkowej 8
  89-400 Sępólno Krajeńskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sępólno Krajeńskie
 • Siedziba Inspektoratu oraz teren Powiatu Sępoleńskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • dokonywanie kontroli istniejących budowli, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi;
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności PINB;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, reprezentacja urzędu, kontrole i inspekcje w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
  praca w terenie

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane;
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
  • prawo jazdy kat.B.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zwodowe w administracji publicznej;
 • dyspozycyjność i komunikatywność;
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych;
 • kopia prawa jazdy;
 • kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. E. Orzeszkowej 8
  89-400 Sępólno Krajeńskie
  pokój nr 13

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do Inspektoratu w terminie do 05.10.2015r. (decyduje data wpływu do PINB). W ofercie należy podać dane kontaktowe tj. adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Inspektoratu lub pod nr tel. 52 388 56 58.