Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  97-200 Tomaszów Maz.
  ul. Św. Antoniego 41

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tomaszów Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • prowadzenie działalności inspekcyjno – kontrolnej, w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • przygotowywanie pism, postanowień, decyzji w zakresie prowadzonych spraw,
 • udzielanie interesantom informacji o procedurze i teminowości rozpatrywanych spraw,
 • wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu właściwości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na terenie urzędu – przygotowywanie projektów decyzji i postanowień;
  – praca poza siedzibą urzędu – kontrole obiektów budowlanych, z możliwością kontroli na wysokości, konieczność przemieszczania się po terenie powiatu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – głównie praca w pomieszczeniach biurowych, na II piętrze w budynku z windą, przy monitorze;
  – praca poza siedzibą urzędu z urządzaniami pomiarowymi, samochód do dyspozycji inspektoratu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne z uprawnieniami budowlanymi
 • doświadczenie zawodowe w administracji lub firmach, instytucjach związanych z budownictwem

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obiegu dokumentacji technicznej w jednostce organu kontroli państwowej,
  • bardzo dobra znajomość Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, Kodeksu prawa administracyjnego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • prawo jazdy kat. B,
  • odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, rzetelność i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziana gotowość do rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Maz.
  POKÓJ 210, II PIĘTRO.

Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM: „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego”.
  Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do inspektoratu).
  Kandydatów zakwalifikowanych poinformujemy telefonicznie, brak informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia naboru.
  Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: (44) 725-08-37 w godz. 8.00 – 14.00.