Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Toruń
  ul. Legionów 70/76
  87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działalność inspekcyjno – kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno – kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu toruńskiego. Pracownik będzie miał kontakt z petentami, dlatego też niezbędna jest komunikatywność.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego przy wyjeździe na oględziny, bezpośredni kontakt z petentami, siedziba inspektoratu na 1 piętrze.

  Inne
  Wymagane opanowanie w kontaktach z interesantami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie lub wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
  • prawo jazdy kategorii B
  • umiejętność obsługi komputera
  • odporność na stres, komunikatywność, samodzielność
  • wymagane opanowanie w kontaktach z interesantami.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokument potwierdzający staż pracy np. kserokopie świadectw pracy
 • kopia dowodu osobistego

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Legionów 70/76
  87-100 Toruń

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Toruniu ” do dnia 30.04.2016 r. (liczy się data wpływu do PINB Toruń). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (56) 661-19-20 w godzinach 8:00 – 15:30.