Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw kontrolnych i orzeczniczych
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodniem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Poznańska 129/133
  05-850 Ożarów Mazowiecki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ożarów Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie budów i utrzymania obiektów budowlanych. Orzekanie na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu;
  praca poza siedzibą urzędu;
  wyjazdy służbowe;
  wystąpienia publiczne.
  Reprezentacja urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa; praca w terenie. Narzędzia pracy: komputer, urządzenia pomiarowe, samochód.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budownictwo, architektura
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w wykonawstwie budownictwa, bądź biurze projektowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie tytułu inżyniera budownictwa / magistra inżyniera

wymagania dodatkowe

 • mile widziany staż pracy w organach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  08-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni
  Poznańska 129/133
  05-850 Ożarów Mazowiecki

Inne informacje: