Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony środowiska
 • w Dziale Inspekcji Delegatura w Toruniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2
  Delegatura w Toruniu
  ul. Moniuszki 15-21
  87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami w tym pojazdami wycofanymi z eksploatacji, odpadowym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 • 2. Prowadzenie postępowań pokontrolnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami wymagań ochrony środowiska (m.in. przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych, decyzji pieniężnych i niepieniężnych itp.)
 • 3. Prowadzenie rejestrów i baz danych oraz przygotowywanie planów kontroli dotyczących obszaru działania..
 • 4. Prowadzenie wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska .
 • 5. Segregowanie dokumentów w zakresie gospodarki odpadami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach m.in. w terenie, niezależnie od warunków atmosferycznych.
  Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
  Zagrożenie korupcją – kontakty zewnętrzne.
  Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • • znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • • umiejętność redagowania pism administracyjnych,
  • • komunikatywność,
  • • umiejętność pracy w zespole,
  • • działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
  • • samodzielność podejmowania decyzji.

wymagania dodatkowe

 • • wykształcenie wyższe – specjalność ochrona środowiska lub kierunki pokrewne
 • • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w obszarze ochrony środowiska,
 • • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych
  i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
  mogą być odbierane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.