Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony środowiska
 • w Wydziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie (przygotowywanie) i prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji
 • Przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia, decyzje administracyjne).
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • Prowadzenie baz danych i rejestrów oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do Informatycznych systemów komputerowych wspomagających pracę Wydziału Inspekcji.
 • Podejmowanie działań i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych i resortowych.
 • Współdziałanie z organami kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie,
  wyjazdy służbowe,
  praca wymagająca odporności na stres, dobrej komunikatywności,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na XII piętrze,
  budynek wyposażony w windy i podjazd dla wózków inwalidzkich,
  stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • znajomość prawa ochrony środowiska i przepisów w zakresie gospodarki odpadami
  • znajomość postępowania administracyjnego,
  • komunikatywność
  • samodzielność
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, chemiczne lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeżone
 • prawo jazdy kat B
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w obszarze ochrony środowiska

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
  mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.