Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony środowiska
 • do spraw kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska
 • w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  40-036 Katowice,
  ul. Wita Stwosza 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Częstochowa
 • 42-200 Częstochowa,
  ul. Rząsawska 24/28

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje i przeprowadza kontrole celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska w szczególności w zakresie ochrony powietrza;
 • prowadzi dzialania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 • prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowuje decyzje administracyjne celem przedłożenia ich do podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi;
 • analizuje i ocenia przedkładane przez podmioty sprawozdania w zakresie prowadzonych pomiarów emisji;
 • analizuje, podejmuje działania i udziela odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje celem załatwienia zgłoszonych spraw;
 • prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • prowadzi czynności celem ustalenia przyczyn powstawania oraz nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia i przywrócenia środowiska do stanu wymaganego;
 • przygotowuje dane celem planowania kontroli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie, praca z wykorzystaniem komputera. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, przystosowanej toalety).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  • obsługa komputera w środowisku Windows – pakiet Office;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność podejmowania działań w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • xero prawa jazdy;

Termin składania dokumentów:

  06-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Wita Stwosza 2
  40-036 Katowice

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem: www.katowice.wios.gov.pl w zakładce „praca w WIOŚ”. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorące/biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach naboru będą informowane/informowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dokumenty można odebrać w komórce Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia w terminie dwóch miesięcy od publikacji wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 1 924,00 zł. brutto. Dodatkowe informacje tel. 32 20 17 610. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.