Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony środowiska
 • do spraw kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
 • w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Radomiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Delegatura WIOŚ w Radomiu
  ul. Pułaskiego 9A
  26-617 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przez te podmioty przepisów o ochronie środowiska oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
 • przygotowywanie projektów działań pokontrolnych w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń prawa ochrony środowiska przez skontrolowane podmioty
 • sprawdzanie realizacji zarządzeń i zaleceń pokontrolnych przez skontrolowane podmioty w celu wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości
 • przygotowywanie materiału do raportowania w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty, w tym w zakresie przestrzegania dyrektyw UE w celu przekazania wymaganych informacji właściwym organom

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Delegatury oraz w terenie również w warunkach szczególnie trudnych.
  Stres wynikający z kontaktów z przedstawicielami podmiotów gospodarczych.
  Praca biurowa przy monitorze ekranowym.
  Kontakty z pracownikami w innych działach.
  Konieczność poruszania się po terenie Delegatury oraz po obszarze obejmującym działania kontrolne Delegatury (również miejsca trudno dostępne).
  Nietypowe godziny pracy.
  Możliwość zagrożenia korupcją.
  Prowadzenie samochodu służbowego (również w warunkach terenowych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Delegatury WIOŚ w Radomiu w pomieszczeniach biurowych.
  Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne, brak podjazdów i wind. Brak oznaczeń dla osób niewidomych.
  Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: sprzęt komputerowy, meble oraz sprzęt biurowy. Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w szafy aktowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera
  • prawo jazdy kat. B
  • podstawowa znajomość KPA oraz ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, Prawo wodne, o swobodzie działalności gospodarczej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegana zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawa lub pokrewne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Warszawie
  Delegatura w Radomiu
  ul. Pułaskiego 9
  26-617 Radom
  z dopiskiem :”Oferta pracy”


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Procedura naboru składa się z kilku etapów.
  I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
  II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
  III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
  IV etap – zamieszczenie wyniku naboru.
  Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
  Listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia składane przez kandydata ubiegającego się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (48) 364-00-46.