Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony środowiska
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie wyników pomiarów i badań środowiska uzyskanych w ramach monitoringu wód z terenu działania w celu terminowego przekazania kompletu wyników do GIOŚ
 • wykonywanie analiz wykonywanych danych z monitoringu wód na własnym terenie w celu opracowania okresowych ocen stanu wód dla całego województwa
 • współpraca w zakresie prac prowadzonych w celu opracowania programu monitoringu wód w województwie mazowieckim
 • gromadzenie w specjalistycznej bazie danych o punktowych źródłach zanieczyszczeń wód powierzchniowych ze swojego terenu w celu umożliwienia opracowania informacji dotyczących gospodarki ściekowej w gminie, powiecie, wybranej zlewni itp.
 • współpraca przy opracowywaniu informacji tematycznych, raportów przeznaczonych do wykorzystania przez administrację rządową i samorządową oraz w celu informowania społeczeństwa o stanie środowiska

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie WIOŚ w Warszawie oraz sporadycznie w terenie.
  Praca biurowa przy monitorze ekranowym.
  Kontakty z pracownikami w innych wydziałach.
  Konieczność poruszania się po terenie Inspektoratu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze budynku. Dodatkowo lokalizacja miejsca pracy wymusza poruszanie się po budynku. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda ,pomieszczenie higieniczno-sanitarne, korytarze odpowiedniej szerokości).
  Możliwość wystąpienia barier architektonicznych podczas pracy w terenie.

  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: sprzęt komputerowy, meble oraz sprzęt biurowy. Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w szafy aktowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji MS Office
  • podstawowa umiejętność ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz ws. zasad etyki służby cywilnej
  • umiejętność tworzenia opracowań raportów
  • łatwość komunikacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, geologii lub pokrewne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

  z dopiskiem: „oferta pracy”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Procedura naboru składa się z kilku etapów.
  I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
  II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
  III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
  IV etap – zamieszczenie wyniku naboru.
  Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór. Listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
  Wymagane dokumenty ( życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydata ubiegającego się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Proponowane wynagrodzenie brutto ogółem: 2.300 zł
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (22) 651-07-07.