Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw inspekcji zabytków nieruchomych
 • w Wydziale Inspekcji Zabytków

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dot. zabytków nieruchomych określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych tj. zabytków architektury i budownictwa murowanego i drewnianego
 • prowadzenie inspekcji ustalających zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń
 • prowadzenie zaplanowanych i doraźnych kontroli dot. stanu zachowania, prawidłowości użytkowania oraz zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenie kontroli zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniach
 • uczestniczenie w odbiorze prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Wyjazdy służbowe na terenie województwa podlaskiego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: konserwatorstwo (zabytkoznawstwo) lub architektura, architektura krajobrazu, budownictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
  • znajomość rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
  • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290)
  • umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B w przypadku jego posiadania
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na stanowisko pracy – inspektor ochrony zabytków” od poniedziałku do piątku w sekretariacie Urzędu, pok. 101, I piętro w godz. 8.00 -15.00 lub przesłać listownie.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie (w przypadku ofert wysłanych pocztą o ważności decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

  O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani poprzez e-mail.

  Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)7412332

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.