Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw zabytków archeologicznych
 • na samodzielnym stanowisku ds. zabytków archeologicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku 80-807 Gdańsk ul. Pohulanka 2
  Delegatura WUOZ w Słupsku

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
 • Słupsk
  Delegatura WUOZ w Słupsku
  ul. Jaracza 6
  76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postepowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, w tym wydawanie pozwoleń na poszukiwanie zabytków lub na prowadzenie badań badań archeologicznych
 • dokonywanie odbiorów badań archeologicznych, na które zostały wydane pozwolenia oraz przyjmowanie dokumentacji z tych badań
 • wydawanie opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
 • prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania przestrzennego: opracowywanie wytycznych i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji publicznych w zakresie spraw archeologicznych
 • opracowywanie planów kontroli oraz sprawozdań z realizacji zadań merytorycznych
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi,formułowanie zaleceń pokontrolnych i przygotowywanie projektów decyzji związanych z realizacją tych zaleceń
 • prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków archeologicznych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa,
  czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  -praca przy monitorze powyżej 4 godz.dziennie, przy naturalnym i sztucznym oswietleniu
  -większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
  -podstawowe wyposażenie na stanowisku to:komputer, telefon, drukarka
  -pokój biurowy mieści się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym
  – brak podjazdów , toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu archeologii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku
  Punkt przyjęć korespondencji w sekretariacie
  ul. Jaracza 6 , 76-200 Słupsk
  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe:adres do korespondencji , adres e-mail, numer telefonu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:ok.1400 zł/mies.(+wysługa lat)

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu
  Lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu wiedzy.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (59) 8426434 wew. 31