Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • w Inspekcji zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  40-015 Katowice
  ul. Francuska 12

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice i teren woj. śląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie prowadzenia systematycznych terenowych lustracji obiektów ruchomych i nieruchomych oraz dokonywanie oceny i weryfikacji danych dotyczących tych obiektów, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • przygotowanie projektów decyzji, zaświadczeń i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami nieruchomymi i ruchomymi,
 • dokonywanie odbioru prac prowadzonych przy zabytkach na podstawie pozwoleń Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , w tym dotowanych przez budżet,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa
  – praca w terenie – w niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze (monitory ekranowe),
  – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, siedziba na pierwszym piętrze)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu architektury, urbanistyki, historii sztuki, ochrony zabytków lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z wykształceniem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;
  • ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich
  • znajomość przepisów kodeksu postepowania administracyjnego
  • umiejętność interpretacji przepisów
  • komunikatywność
  • znajomość prawa budowlanego
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy w zespole
 • dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Francuska 12
  40-015 Katowice

Inne informacje:

  Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym WUOZ lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „oferta pracy-inspektor”(o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego).
  Tylko kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
  Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 256 48 58 lub 32 253 77 98 (dział kadr- wew.15)
  O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz tablicy ogłoszeń urzędu.