Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw zabytków ruchomych
 • Inspekcja zabytków ruchomych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi,Piotrkowska 99

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z wywozem zabytków poza granice Rzeczpospolitej Polskiej lub związanych z powrotem do RP.
 • Opiniowanie spraw dotyczących ruchomych zabytków techniki.
 • Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytkow ruchomych.
 • Odnotowywanie na kartach ewidencji zabytków ruchomych wszelkich prac i decyzji dotyczących zabytków ruchomych.
 • Prowadzenie kontroli i inspekcji miejsc przechowywania zabytków ruchomych w celu stwierdzenia stanu technicznego,prawidłowości warunków przechowywania obiektów i zgłoszenie Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków po przeprowadzeniu kontroli lub inspekcji
 • Uzgadnianie reklam na obiektach objętych ochroną konserwatorską.
 • Opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych.
 • Przygotowywanie materiałów do wydawania postanowień, decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zabytkow ruchomych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie, kontakt z interesantami urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym,pomieszczenia biurowe na II piętrze budynku-brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe historia sztuki,ochrona dóbr kultury
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,kodeksu postępowania administracyjnego,znajomość zagadnień konserwatorskich,umiejętność dobrej organizacji pracy,samodzielność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • biegła obsluga komputera,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Piotrkowska 99
  90-425 Łódź

Inne informacje:


  Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie.