Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • w Wydziale Zabytków Nieruchomych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 OpoleMiejsce wykonywania pracy:

 • Opole
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie wydania pozwolenia na prace w zabytku, łącznie z opracowaniem decyzji i przedłożenie ich do akceptacji;
 • prowadzenie oględzin obiektów zabytkowych w celu ustalenia zakresu ich ochrony, stanu zachowania i sposobu użytkowania;
 • branie udziału w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu odbioru prac konserwatorskich i budowlanych prowadzonych o wydane pozwolenie;
 • przygotowywanie projektów decyzji i innych pism dotyczących sposobu użytkowania, sprzedaży lub podziału nieruchomości;
 • przygotowywanie opinii i wytycznych konserwatorskich na wnioski obywateli dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w zabytkach;
 • przygotowywanie zaświadczeń i zaleceń konserwatorskich dotyczących stanu zachowania zabytków;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie, wyjazdy służbowe w teren (obszar woj. opolskiego)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze (monitory ekranowe);
  IV piętro, możliwość wjazdu windą;
  szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe architektura krajobrazu lub architektura lub historia sztuki lub zabytkoznawstwo lub konserwacja dzieł sztuki
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z wykształceniem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich;
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • komunikatywność;

wymagania dodatkowe

 • znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju
 • 3 miesięczna praca w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat.B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  20-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Piastowska 14
  45-082 Opole

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2200 zł.
  Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 20 kwietnia 2016r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 429, IV piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy na zastępstwo- inspektor ochrony zabytków”
  Tylko Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433
  W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości, prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń na stronie internetowej: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub http://www.wuozopole.pl; Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
  O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
  Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu .
  Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.