Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw stanowisko ds zabytków ruchomych
 • w wydziale ds zabytków ruchomych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
  ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
  ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współdziałanie w inspekcjach terenowych zabytków ruchomych wpisanych do rejestru, ocena ich stanu zachowania, kontrola stanu zabytków ruchomych będących własnością osób fizycznych i prawnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częste wyjazdy służbowe, praca w terenie i w trudnych warunkach. Stres związany z kontaktem i obsługą klientów. Zagrożenie korupcją z uwagi na bezpośredni kontakt z klientem

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na II kondygnacji budynku, brak windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca przed monitorem ekranowym. Wyjazdy w teren samochodem służbowym lub komunikacją publiczną
  Inne
  średnie wynagrodzenie miesięcznie brutto 2038,74 PLN

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub ochrony dóbr kultury
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kpa
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • wiedza z zakresu historii sztuki

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • zdolności mediacyjne
 • znajomość techik i technologii sztuk platycznych i rzemiosła artystycznego
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
  ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań
  Kancelaria Urzędu

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej Urzędu. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 618528003 wewn. 117.