Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw rejestru zabytków i dokumentacji
 • w Delegaturze WUOZ w Lesznie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
  ul. Gołębia 2 61-834 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
  Delegatura w Lesznie, Plac Komeńskiego 6
  64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpoznaje wartości naukowe, historyczne i artystyczne obiektów zabytkowych w celu włączenia do ewidencji zabytków nieruchomych z terenu Delegatury lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, prowadzi naukową analizę źródeł pisanych, ikonograficznych i kartograficznych określających wartości zachowanych obiektów co związane jest z wpisami do rejestru i skreśleniami z rejestru
 • przygotowuje projekty decyzji o włączenia do ewidencji zabytków nieruchomych z terenu działania Delegatury
 • prowadzi rozpoznanie stanów prawno – własnościowych obiektów zabytkowych w celu zachowania prawidłowego toku postępowań administracyjnych,
 • pozyskuje dokumenty wymagane do włączenia do ewidencji zabytków, przygotowuje wszelkie dane dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w uzgodnieniu z kierownikiem Delegatury i Kierownikiem Wydziału d.s. rejestru, dokumentacji i ewidencji zabytków nieruchomych
 • gromadzi i archiwizuje dokumentację Delegatury urzędu, w tym kartotekę adresową, karty ewidencyjne, teczki obiektów, zbiór map i planów, opracowania studialne i prowadzi księgozbiór podręczny zakładowy oraz archiwum zakładowe.
 • współpracuje z innymi stanowiskami pracy w Delegaturze oraz komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w celu zachowania prawidłowych procedur urzędowych związanych z funkcjonowaniem prawnym rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków
 • prowadzi aktualizację informacji w wojewódzkiej ewidencji zabytków na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych stanowisk oraz od właścicieli zabytków
 • udostępnia dokumentację naukową i techniczną zainteresowanym stronom na zasadach określonych w urzędzie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przed monitorem ekranowym, praca w terenie, wyjazdy w teren samochodem służbowym, związana z kontaktem i obsługą klientów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w budynku 3-kondygnacyjnym, na parterze, pomieszczenia biurowe i socjalne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo i podjazdów dla wózków inwalidzkich

  Inne
  Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 2038,74 PLN

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, historii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów kpa
  • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Wiedza z zakresu architektury historycznej i zabytkowej

wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • zdolności mediacyjne
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań, Kancelaria Urzędu

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 852 80 03 wewn. 117.