Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

 • Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw inspekcji zabytków nieruchomych
 • w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
  ul. Kopernika 1
  65-063 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa;
  – praca w terenie – praca na wysokości powyżej 3 metrów;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe;
  – budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, kształtowania terenów zieleni, archeologii.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • znajomość prawa budowlanego;
  • znajomość kodeksu postepowania administracyjnego;
  • umiejętność interpretacji przepisów;
  • umiejętność biegłej obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B w przypadku jego posiadania.

Termin składania dokumentów:

  20-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  ul. Kopernika 1
  65-063 Zielona Góra

Inne informacje:

  Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej. Inspektor ochrony zabytków – zastępstwo” w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego). Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenie muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowani o jego terminie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu: (68) 324-73-90 (wew. 33).