Urząd Morski w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
 • w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi – Fila Świnoujście

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 SzczecinMiejsce wykonywania pracy:

 • Świnoujście
 • Urząd Morski w Szczecinie
  Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi Filia w Świnoujściu
  ul. Wybrzeże Władysława IV 7
  72-600 ŚwinoujścieZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji statków bandery polskiej i statków bandery obcej
 • przeprowadzanie audytów stacji atestacji, audytów armatorów i statków na zgodność z kodeksem ISM i weryfikacja na statkach za zgodność z kodeksem ISPS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie (inspekcje statków- na burcie statku, siłownie, zbiorniki, miejsca trudno dostępne)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak podjazdu,
  brak windy,
  brak odpowiednio dostosowanych
  toalet dla potrzeb
  niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach oficera mechanika wachtowego lub oficera wachtowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dyplom morski na poziomie operacyjnym
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • znajomość i umiejętność pracy z aplikacjami biurowymi (MS Office)
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • audytor ISM, audytor ISO 9001
 • roczne doświadczenie w administracji morskiej lub w towarzystwach klasyfikacyjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub praktykę zawodową na stanowiskach oficer mechanik wachtowy lub oficer wachtowy
 • kopia dyplomu morskiego
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  14-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin
Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 44 03 594. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 44 03 410.