Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

 • Kierownik Granicznego Inspektoratu Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw weterynaryjnej kontroli granicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
  22-175 Dorohusk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dorohusk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i wspólnotowym weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach
 • przestrzeganie i realizację przepisów ustawy o inspekcji weterynaryjnej z dn. 29 stycznia 2004 r.
 • przestrzeganie i realizację przepisów ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27 sierpnia 2003 r.
 • przestrzeganie i realizację przepisów ustawy o paszach z dn. 22 lipca 2006 r.
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z kpa
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych. Praca lekka, mały wydatek energetyczny. Możliwe wyjazdy służbowe. Praca na strefach kontrolnych w obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, praca na wysokości (kontrola wagonów kolejowych i samochodów cystern),obsługa pomostów hydraulicznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych. Wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej.
  W zależności od punktu weterynaryjnej kontroli granicznej różne są lokalizacje budynków. W przypadku przejścia drogowego jest to budynek parterowy w którym jest brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku przejścia kolejowego biuro jest zlokalizowane na I piętrze, jest wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • umiejętność biegłej obsługi komputera, MS office, przeglądarka internetowe itp.
  • samodzielność, kreatywność, komunikatywność
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność
  • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej
 • znajomość zagadnień z zakresu weterynaryjnej kontroli granicznej
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego
 • ukończone podyplomowe studia specjalizacyjne
 • znajomość obsługi specjalistycznych systemów informatycznych: GLWe WEB, TRACES, RASFF

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Graniczny Inspektorat Weterynarii
  22-175 Dorohusk

  Z dopiskiem „oferta pracy” i numer ogłoszenia.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie ok. 2800,00 zł brutto.
  Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.82 566 17 73.
  O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Dorohusku.