Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w zespole ds bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  INSPEKCJA WETERYNARYJNA
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białobrzegi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrole podmiotów nadzorowanych przez inspekcję weterynaryjną.
 • Prowadzenie dokumentacji i wymaganej sprawozdawczości.
 • Przyjmowanie próbek do badań w ramach monitoringu żywności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu, oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, II piętro, budynek bez windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność przyswajania nowych zagadnień,
 • znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Żeromskiego 84
  26-800 Białobrzegi

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  – nie zwraca się nadesłanych dokumentów,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 613 47 78