Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Dubicze 16
  17-100 Bielsk Podlaski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsk Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów, warunków weterynaryjnych i sanitarnych w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji, przechowywania oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym gospodarstw rolnych pozyskujących mleko,
 • pobieranie prób do badań w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • sporządzanie sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek może sprawiać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – bariery architektoniczne (wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanej toalety).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość przepisów weterynaryjnych,
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  21-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Dubicze 16
  17-100 Bielsk Podlaski

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub listownie – decyduje data stempla pocztowego. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 730 35 18.