Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzesku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Piastowska 2B
  32-800 Brzesko

Miejsce wykonywania pracy:

 • Brzesko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniem na rynku oraz działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną
 • sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań
 • pobieranie i przesyłanie prób środków spożywczych do badań laboratoryjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15
  – praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
  – wyjazdy służbowe
  – szkolenia

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami,
  – praca w biurze przy komputerze, obsługa programów informatycznych

  Inne
  Budynek dwupiętrowy, bez windy, siedziba PIW na drugim piętrze, parking.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe – praca w Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • w przypadku wcześniejszego zatrudnienia: kopie świadectw pracy, lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy, lub innych dokumentów, z których wynika okres i obszar doświadczenia nabywanego w pracy świadczonej na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego (np. praktyki, wolontariat)

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Piastowska 2B
  32-800 Brzesko

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 66 34 750 lub e-mail brzesko.piw@wetgiw.gov.pl