Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole d.s Bezpieczeństwa Żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy,ul. Cieplicka 5
  85-377 Bydgoszcz


Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Bydgoszcz i teren powiatu bydgoskiego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • pobieranie próbek do celów urzędowo przewidzianych badań
 • prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych
 • kontrola gospodarstw wprowadzających na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w godzinach od 7:30 do 15:30
  Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie.
  Kontakt ze zwierzętami.
  Praca w biurze przy komputerze.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z urzędowym nadzorem weterynaryjnym

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
  • znajomość prawa weterynaryjnego
  • znajomość procedur postępowania administracyjnego
  • prawo jazdy

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy oraz ukończonych kursów, szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Cieplicka 5
  85-377 Bydgoszcz
Inne informacje:


  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
  Oferty odrzucone oraz oferty kandydatów niewyłonionych, w przypadku ich nie odebrania w ciągu miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 379 64 00