Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kościuszki 88
  64-700 Czarnków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Czarnków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych w zakładach rozbioru i przetwórstwa mięsa
 • sprawowanie nadzoru nad punktami skupu dziczyzny na terenie powiatu
 • prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • pobieranie próbek do badań
 • przygotowywanie postępowania administracyjnego w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia
 • kontrola prawidłowości wykonywania urzędowych czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej
 • sporządzanie i aktualizacja rejestru zakładów, które podlegają zatwierdzeniu albo rejestracji
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych oraz sporządzanie wymaganej sprawozdawczości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku (7,00 – 15,00)
  -praca w terenie (powiat czarnkowsko-trzcianecki) – przeprowadzanie kontroli
  – wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy
  -wyjazdy w teren samochodem służbowym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • posiadanie prawa jazdy
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa weterynaryjnego i procedur postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw ukończonych specjalizacji, kursów i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kościuszki 88
  64-700 Czarnków

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Kandydatki/kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.