Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ul. Szosa Rypińska 19
  87-400 Golub-Dobrzyń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Golub-Dobrzyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • Organizowanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych wolnopraktykującym lekarzom weterynarii
 • realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty prowadzące transport zwierząt
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, kontrole w terenie, praca poza siedzibą inspektoratu, wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, samochód służbowy. W budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe Lekarz Weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość obsługi komputera oraz programów Word i Excel
  • prawo jazdy kat B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Szosa Rypińska 19
  87-400 Golub-Dobrzyń

Inne informacje:

  dodatkowe Informacja można uzyskać pod numerem telefonu 56 683 28 87