Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 5

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
  Ul. Nad Kanią 136
  63-800

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gostyń
 • teren powiatu Gostyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze
 • sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia , skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami i konkursami zwierząt
 • badanie zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed ubojowego i po ubojowego ocena mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju
 • badanie mięsa zwierząt łownych
 • sprawowani nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca poza siedzibą urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne, posiadanie prawa wykonywania zawodu, kopia dyplomu lekarza weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego Posiadanie dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych, wyznaczonym przez wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dla kandydatów spełniających wymagania formalne, zostanie przeprowadzony sprawdzian wiadomości o terminie którego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

wymagania dodatkowe

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65/ 572 08 65

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Nad Kanią 136
  63-800 Gostyń

Inne informacje: