Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w zespole d/s zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Śniadeckich 46c
  72-300 Gryfice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gryfice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowizwalczania i rejestracji oraz prowadzenie dochodzeń epizootycznych,
 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej,
 • sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką i wykorzystaniem materiału biologicznego, punktami kopulacyjnymi,
 • nadzór nad obrotem krajowym, handlem oraz eksportem i importem zwierząt,
 • pobieranie prób do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w biurze oraz poza siedzibą urzędu, teren powiatu Gryfice

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Biuro znajduje się na drugim piętrze budynku – brak podjazdów, windy,
  praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Śniadeckich 46 c
  72-300 Gryfice

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje – tel. 91 384 76 59