Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Śniadeckich 46c
  72-300 Gryfice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gryfice
 • teren powiatu gryfickiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • przeprowadzanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu, wywozie i przywozie zgodnie z ustawąo kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • pobieranie próbek do badań diagnostycznych,
 • kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatoego lekarza weterynarii.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym,
  prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi,
  praca w siedzibie Inspektoratu i poza siedzibą urzędu,
  praca w zespole.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy:
  -komputer przy którym praca jest długotrwała,
  samochód służbowy.
  inspektorat znajduje się na drugim piętrze budynku bez podjazdu. Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie, w przypadku bieżącego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP,

Termin składania dokumentów:

  17-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Śniadeckich 46 c
  72-300 Gryfice

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 91 384 76 59 wew. 23