Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Szosa Bydgoska 16
  88-100 Inowrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obserwacja zwierząt i przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych
 • nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu i wykorzystaniu materiału biologicznego
 • nadzór i kontrola podmiotów sektora akwakultury
 • kontrola warunków utrzymania zwierząt gospodarskich – dobrostan zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu inowrocławskiego, kontakt ze zwierzętami, praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Komputer, samochód służbowy.
  Inspektorat mieści się w budynku piętrowym, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • biegła zanjomość obsługi komputera (word, excel)

wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • praca w zespole
 • łatwość nawiązywania kontaktów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Szosa Bydgoska 16
  88-100 Inowrocław

Inne informacje:

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel 52 357 52 68