Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Jarocinie
  ul. Poznańska 1a, 63-200 Jarocin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jarocin
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Jarocinie
  ul. Poznańska 1a, 63-200 Jarocin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i rozporządzeń wykonawczych oraz rozporządzeń (WE) nr 178/2002, 852/2004, 854/2004, 882/2004, 1069/2009,
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności poch. zwierzęcego oraz raportowanie wyników badań w ramach Krajowego programu badań kontrolnych pozostałości u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie prób do badań urzędowych; prowadzenie dokumentacji dot. zakładów nadzorowanych; kontrola dobrostanu zwierząt w rzeźniach,
 • przeprowadzanie kontroli w związku z importem i eksportem z wystawianiem świadectw zdrowia,
 • sprawdzanie zestawień miesięcznych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badań zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu,
  – praca w terenie,
  – praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00,
  – wyjazdy służbowe,
  – szkolenia,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe,
  – brak windy i podjazdów,
  – brak dostosowanych toalet i korytarzy dla osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
  • dyspozycyjność
  • rzetelność i komunikatywność,

wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych (angielski, niemiecki lub rosyjski)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy
 • kopie ukończonych kursów i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Poznańska 1a
  63-200 Jarocin

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lu e-mailem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 747 30 11
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.