Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Jawor, ul. Wrocławska 21
  59-400 Jawor

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jawor

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania,
 • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
 • prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupu, obrotu zwierzętami w kraju i z zagranicą oraz spraw , związanych z organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt i innych miejsc gromadzenia zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością podmiotów sektora akwakultury i zwierząt futerkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, w tym tworzenie harmonogramów i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych sporządzonych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją,
 • aktualizacja i przygotowywanie projektów planów gotowości zwalczania na poziomie Inspektoratu na wypadek wystąpienia epizoocji,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza w I instancji w zakresie realizowanych zadań,
 • sporządzanie planów finansowych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych i monitoringu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa jak również w terenie w różnych warunkach środowiskowych – niskie temperatury- bezpośredni kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego, stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym na parterze. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe i elektryczne urządzenia biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 21
  59-400 Jawor

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o ich terminie.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje: 76 8702459, 600421373