Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 11

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • obszar powiatów; Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad warunkami wytwarzania, przechowywania i sprzedaży pasz w zakładach,
 • kontrola gospodarstw w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz,
 • przygotowywanie projektów decyzji, protokołów i dokumentacji związanej z nadzorem nad paszami i ubocznymi produktami poch. zwierzęcego,
 • nadzór nad pozyskiwaniem, składowaniem i przetwarzaniem ubocznych produktów zwierzęcych,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu pasz i ubocznych produkótw poch. zwierzęcego,
 • prowadzenie rejestru podmiotów paszowych i utylizacyjnych umieszczonego na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii,
 • realizacja Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w zakresie monitoringu, pobierania prób urzędowych pasz i uppz,
 • obsługa systemu TRACES oraz RASFF.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar powiatów: Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu na 4 piętrze (winda), parking przy budynku, budynek biurowy nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • biegła znajomość obsługi komputera
  • odporność na stres
  • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  ul. Kossutha 11
  40-844 Katowice

Inne informacje:

  Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 206 10 94 wew. 106