Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i ubocznych produktów zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku
  ul. ks. kard. Wyszyńskiego 15
  42-100 Kłobuck

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kłobuck
 • teren powiatu kłobuckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, stosowaniem pasz,
 • prowadzenie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, stosowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie prób pasz zgodnie z Krajowym Planem Urzędowej Kontroli Pasz,
 • prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów,
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów
 • przyjmowanie oraz przekazywanie informacji o niebezpiecznych paszach w ramach systemu RASFF,
 • kontrola przesyłek pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w systemie TRACES.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku oraz praca w terenie, wyjazdy służbowe, uczestnictwo w naradach i szkoleniach, przyjmowanie interesantów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, prowadzenie pojazdów służbowych, praca w terenie przy zmiennych warunkach atmosferycznych, praca pod presją czasu, budynek dwu piętrowy bez windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • prawo jazdy kat. B,
  • obsługa komputera (program WORD, EXCEL),
  • znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ks.kard.Wyszyńskiego 15
  42-100 Kłobuck

Inne informacje: